قلعه قبیله

قلعه قبیله محل نگهداری خزانه و همه نیروهای کمکی یا طلسم‌های ارسال شده توسط سایر هم‌قبیله‌ای‌ها است.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

سطح 10

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحگنجایش مخزن: گنجایش مخزن: گنجایش مخزن: تحمل ضربه طلاTH
1100075,00075,0005001,00010,000هیچکدام03
21500250,000250,0001,0001,400100,0008 h1694
32000700,000700,0002,5002,000800,00012 h2076
425101,000,0001,000,0004,0002,6001,200,0001 d2938
530101,600,0001,600,0008,0003,0002,500,0002 d4159
635112,000,0002,000,00010,0003,4005,000,0006 d72010
735212,400,0002,400,00012,0004,0008,000,0009 d88111
840212,800,0002,800,00014,0004,40012,000,00014 d109912
945213,200,0003,200,00016,0004,80016,000,00018 d124713
1045313,600,0003,600,00018,0005,20019,000,00020 d131414
سطحگنجایش مخزن: گنجایش مخزن: گنجایش مخزن: تحمل ضربه طلاTH
سطح
سطحگنجایش مخزن: گنجایش مخزن: گنجایش مخزن: تحمل ضربه طلاTH
1100075,00075,0005001,00010,000هیچکدام03
21500250,000250,0001,0001,400100,0008 h1694
32000700,000700,0002,5002,000800,00012 h2076
425101,000,0001,000,0004,0002,6001,200,0001 d2938
530101,600,0001,600,0008,0003,0002,500,0002 d4159
635112,000,0002,000,00010,0003,4005,000,0006 d72010
735212,400,0002,400,00012,0004,0008,000,0009 d88111
840212,800,0002,800,00014,0004,40012,000,00014 d109912
945213,200,0003,200,00016,0004,80016,000,00018 d124713
1045313,600,0003,600,00018,0005,20019,000,00020 d131414
3x3
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
111111111111