شاه بربرها

شاه بربرها

شاه بربرها، سرسخت‌ترین و بدجنس‌ترین بربر در کل قلمرو است که اشتهایش برای اکسیر سیاه باعث شده تا به اندازه یک غول رشد کند. او می‌تواند به دهکده‌های دشمن حمله کند یا از دهکده شما محافظت کند.

سطح 1

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحتحمل ضربه اکسیر سیاهTH
12505,000هیچکدام07
سطحتحمل ضربه اکسیر سیاهTH
سطح
سطحتحمل ضربه اکسیر سیاهTH
12505,000هیچکدام07
3x3
7 8 9 10 11 12 13 14
11111111