ماشین نبرد

ماشین نبرد

این ماشین عظیم هنگام تلاش برای بالا کشیدن بزرگترین چکش دنیا خراب شد. با کمی تعمیر، می‌توان دوباره آن را به زمین نبرد برد!

سطح 1

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحتحمل ضربه اکسیرBH
1250900,00012 h2075
سطحتحمل ضربه اکسیرBH
سطح
سطحتحمل ضربه اکسیرBH
1250900,00012 h2075
3x3
5 6 7 8
1111