آزمایشگاه نجوم

آزمایشگاه نجوم آسمان‌ها را به دنبال اسرار جستجو می‌کند تا تمام توانایی‌های بالقوه نیروها را آزاد کند. تحمل ضربه، آسیب، فضای مورد نیاز و توانایی‌های ویژه نیروها را افزایش می‌دهد!

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحتحمل ضربه اکسیرBH
16501,000هیچکدام01
280015,00010 m242
396050,00030 m423
41,152300,0008 h1694
51,382700,00012 h2075
61,6581,000,0001 d2936
71,9902,000,0002 d4157
82,3883,000,0003 d5098
92,5074,000,0004 d5879
سطحتحمل ضربه اکسیرBH
سطح
سطحتحمل ضربه اکسیرBH
16501,000هیچکدام01
280015,00010 m242
396050,00030 m423
41,152300,0008 h1694
51,382700,00012 h2075
61,6581,000,0001 d2936
71,9902,000,0002 d4157
82,3883,000,0003 d5098
92,5074,000,0004 d5879
4x4
1 2 3 4 5 6 7 8
11111111