کارخانه طلسم سیاه

فقط برترین یا بی‌پرواترین جادوگران کهنه‌کار به ساخت اکسیر سیاه روی می‌آورند. ساخت این طلسم‌های سیاه و فشرده، استادی و مهارت بسیاری می‌خواهد، اما این طلسم‌ها مزایای تاکتیکی منحصر بفردی ارائه می‌کنند.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحتحمل ضربه بازگشایی قفلاکسیرTH
11600طلسم سمی250,0006 h1468
21660طلسم زلزله500,00018 h2548
31720طلسم شتاب1,000,0002 d4159
41780طلسم اسکلت2,000,0004 d5879
51840طلسم خفاش3,000,0006 d72010
سطحتحمل ضربه بازگشایی قفلاکسیرTH
سطح
سطحتحمل ضربه بازگشایی قفلاکسیرTH
11600طلسم سمی250,0006 h1468
21660طلسم زلزله500,00018 h2548
31720طلسم شتاب1,000,0002 d4159
41780طلسم اسکلت2,000,0004 d5879
51840طلسم خفاش3,000,0006 d72010
3x3
8 9 10 11 12 13 14
1111111