اردوگاه نظامی

نیروهای شما در اردوگاه‌های نظامی مستقر هستند. اردوگاه‌های بیشتری بسازید و برای داشتن یک ارتش قدرتمند، آنها را ارتقا دهید.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

سطح 10

سطح 11

سطح 12

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحتحمل ضربه اکسیرTH
1202502005 m171
2302702,00015 m302
33529010,0002 h843
440310100,0005 h1344
545330250,0008 h1695
650350750,00012 h2076
7554001,500,0002 d4159
8605002,500,0003 d50910
9656004,200,0006 d 6 h73411
10707006,300,0009 d 18 h91712
117580012,000,00012 d101813
128085019,000,00016 d117515
سطحتحمل ضربه اکسیرTH
سطح
سطحتحمل ضربه اکسیرTH
1202502005 m171
2302702,00015 m302
33529010,0002 h843
440310100,0005 h1344
545330250,0008 h1695
650350750,00012 h2076
7554001,500,0002 d4159
8605002,500,0003 d50910
9656004,200,0006 d 6 h73411
10707006,300,0009 d 18 h91712
117580012,000,00012 d101813
128085019,000,00016 d117515
4x4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11223344444444