اردوگاه نظامی

نیروهای شما در اردوگاه‌های نظامی مستقر هستند. اردوگاه‌های بیشتری بسازید و برای داشتن یک ارتش قدرتمند، آنها را ارتقا دهید.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

سطح 10

سطح 11

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحتحمل ضربه اکسیرTH
1202502005 m171
2302702,00015 m302
33529010,0002 h843
440310100,0005 h1344
545330250,0008 h1695
650350750,00012 h2076
7554001,500,0002 d4159
8605003,000,0003 d 12 h54910
9656006,000,0009 d88111
10707009,000,00014 d109912
117580016,000,00016 d117513
سطحتحمل ضربه اکسیرTH
سطح
سطحتحمل ضربه اکسیرTH
1202502005 m171
2302702,00015 m302
33529010,0002 h843
440310100,0005 h1344
545330250,0008 h1695
650350750,00012 h2076
7554001,500,0002 d4159
8605003,000,0003 d 12 h54910
9656006,000,0009 d88111
10707009,000,00014 d109912
117580016,000,00016 d117513
4x4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11223344444444