کتیبه اکسیر سازنده

این عتیقه جادویی، اکسیر سازنده‌ی ظاهرا نامحدودی به شما می‌دهد و می‌توانید با آن مخزن‌های اکسیر خود را در پایگاه سازنده کاملاً پر کنید.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحجواهرحداکثر
1501