جاروی هوایی

جاروی هوایی، آسمان را با وزش شدید بادی که دشمنان پرنده را به عقب می‌راند، کنترل می‌کند. جاروی هوایی فقط می‌تواند رو به یک جهت باشد، بنابراین برای حداکثر کارایی، آن را بچرخانید.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحقدرت هل دادن  کاشیتحمل ضربه طلاTH
11.6 کاشی750400,0006 h1466
22 کاشی800700,00012 h2076
32.4 کاشی8501,100,00018 h2547
42.8 کاشی9001,500,0001 d2938
53.2 کاشی9502,000,0002 d4159
63.6 کاشی1,0002,500,0002 d 12 h46410
74 کاشی1,0504,200,0003 d 12 h54911
سطحقدرت هل دادن  کاشیتحمل ضربه طلاTH
سطح
سطحقدرت هل دادن  کاشیتحمل ضربه طلاTH
11.6 کاشی750400,0006 h1466
22 کاشی800700,00012 h2076
32.4 کاشی8501,100,00018 h2547
42.8 کاشی9001,500,0001 d2938
53.2 کاشی9502,000,0002 d4159
63.6 کاشی1,0002,500,0002 d 12 h46410
74 کاشی1,0504,200,0003 d 12 h54911
محدودهنوع آسیب
2x21 - 15 کاشی5 sیک هدفهوایی
6 7 8 9 10 11 12 13 14
111222222