دفاع هوایی

این برج ضدهوایی برای دشمنان پرنده مرگبار است، اما نمی‌تواند دشمنان روی زمین را هدف قرار دهد. برای حداکثر پوشش دهی ممکن فضای هوایی، آن را هوشمندانه جاگذاری کنید.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

سطح 10

سطح 11

سطح 12

سطح 13

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه طلاTH
1808080022,0003 h1034
211011085090,00012 h2074
3140140900270,00016 h2405
4160160950500,0001 d2936
51901901,0001,000,0001 d 12 h3607
62302301,0501,350,0002 d4158
72802801,1001,750,0003 d5099
83203201,2103,000,0004 d 6 h60510
93603601,3004,200,0006 d 6 h73411
104004001,4006,500,0009 d 18 h91712
114404401,50010,500,00012 d101813
125005001,65017,000,00017 d121114
135405401,75019,500,00018 d124715
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه طلاTH
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه طلاTH
1808080022,0003 h1034
211011085090,00012 h2074
3140140900270,00016 h2405
4160160950500,0001 d2936
51901901,0001,000,0001 d 12 h3607
62302301,0501,350,0002 d4158
72802801,1001,750,0003 d5099
83203201,2103,000,0004 d 6 h60510
93603601,3004,200,0006 d 6 h73411
104004001,4006,500,0009 d 18 h91712
114404401,50010,500,00012 d101813
125005001,65017,000,00017 d121114
135405401,75019,500,00018 d124715
محدودهنوع آسیب
3x310 کاشی1 sیک هدفهوایی
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11233444444