دفاع هوایی

این برج ضدهوایی برای دشمنان پرنده مرگبار است، اما نمی‌تواند دشمنان روی زمین را هدف قرار دهد. برای حداکثر پوشش دهی ممکن فضای هوایی، آن را هوشمندانه جاگذاری کنید.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

سطح 10

سطح 11

سطح 12

سطح 13

سطح 14

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه طلاTH
1808080022,0003 h1034
211011085090,0008 h1694
3140140900270,00012 h2075
4160160950500,00018 h2546
51901901,000800,0001 d2937
62302301,0501,000,0001 d 12 h3608
72802801,1001,750,0002 d4159
83203201,2102,300,0002 d 12 h46410
93603601,3003,400,0003 d50911
104004001,4005,800,0008 d 18 h86912
114404401,5008,400,0009 d88113
125005001,65011,900,00012 d101814
135405401,75019,500,00013 d 12 h108015
146006001,85020,500,00015 d113816
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه طلاTH
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه طلاTH
1808080022,0003 h1034
211011085090,0008 h1694
3140140900270,00012 h2075
4160160950500,00018 h2546
51901901,000800,0001 d2937
62302301,0501,000,0001 d 12 h3608
72802801,1001,750,0002 d4159
83203201,2102,300,0002 d 12 h46410
93603601,3003,400,0003 d50911
104004001,4005,800,0008 d 18 h86912
114404401,5008,400,0009 d88113
125005001,65011,900,00012 d101814
135405401,75019,500,00013 d 12 h108015
146006001,85020,500,00015 d113816
محدودهنوع آسیب
3x310 کاشی1 sیک هدفهوایی
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
112334444444