ترقه‌ها

با جرقه‌های این ترقه‌های کوچیک، آفات پرنده را دور نگه دارید! شبیه حشره‌کش اند، اما قشنگ‌تر.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحانفجار منطقهتحمل ضربه طلاBH
11740030,00015 m303
21946080,0002 h843
321529120,0004 h1203
423608300,00012 h2074
525699800,0001 d2935
6288041,200,0001 d2936
7319252,000,0002 d4157
8341,0643,000,0003 d5098
9371,1174,000,0004 d5879
سطحانفجار منطقهتحمل ضربه طلاBH
سطح
سطحانفجار منطقهتحمل ضربه طلاBH
11740030,00015 m303
21946080,0002 h843
321529120,0004 h1203
423608300,00012 h2074
525699800,0001 d2935
6288041,200,0001 d2936
7319252,000,0002 d4157
8341,0643,000,0003 d5098
9371,1174,000,0004 d5879
محدودهنوع آسیب
2x210 کاشی3x 0.8 sیک هدفهوایی
3 4 5 6 7 8
112234