بمب‌انداز هوایی

برای دفاع هوایی سنگین، بمب‌اندازهای هوایی کارساز هستند. تعداد نامحدودی بشکه‌ی انفجاری را به آسمان پرتاب می‌کنند تا دشمنان پرنده را نابود کنند!

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحانفجار منطقهتحمل ضربه طلاBH
12501,000300,0006 h1464
22751,150320,00012 h2074
33031,323340,0001 d2934
43331,521360,0002 d4154
53661,7491,200,0002 d4155
64032,0111,500,0003 d5096
74432,3132,400,0003 d5097
84872,6603,400,0004 d5878
95362,7934,400,0005 d6579
سطحانفجار منطقهتحمل ضربه طلاBH
سطح
سطحانفجار منطقهتحمل ضربه طلاBH
12501,000300,0006 h1464
22751,150320,00012 h2074
33031,323340,0001 d2934
43331,521360,0002 d4154
53661,7491,200,0002 d4155
64032,0111,500,0003 d5096
74432,3132,400,0003 d5097
84872,6603,400,0004 d5878
95362,7934,400,0005 d6579
محدودهنوع آسیب
3x38 کاشی3 sانفجار منطقههوایی
4 5 6 7 8
11111