توپخانه عقاب

توپخانه عقاب تقریباً برد نامحدود دارد و دشمن‌های سرسخت را با توپ‌های انفجاری خود مورد حمله قرار می‌دهد. به هر حال، تا زمانی که میزان زیادی نیرو به کار گرفته نشوند، فعال نخواهد شد.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهانفجار منطقهتحمل ضربه طلاTH
190300204,0006,000,0005 d65711
2105350254,4008,000,0008 d 12 h85611
3120400304,80011,000,00011 d97412
4135450355,20015,000,00015 d113813
5150500405,60019,000,00019 d128114
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهانفجار منطقهتحمل ضربه طلاTH
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهانفجار منطقهتحمل ضربه طلاTH
190300204,0006,000,0005 d65711
2105350254,4008,000,0008 d 12 h85611
3120400304,80011,000,00011 d97412
4135450355,20015,000,00015 d113813
5150500405,60019,000,00019 d128114
محدودهنوع آسیب
4x47 - 50 کاشی3x 10 sانفجار منطقهزمینی و هوایی
11 12 13 14
1111