برج کماندار

هیچ دشمنی نمی‌تواند از تیرهای کماندار فرار کند. این برج دو حالت دارد: می‌توانید بین حمله دوربُرد یا سریع، انتخاب کنید!

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه طلاBH
1353550012,0005 m172
2404057530,00015 m303
3444466160,0002 h843
44848760250,0008 h1694
55353874800,0001 d2935
658581,0051,200,0001 d2936
764641,1562,000,0002 d4157
870701,3292,800,0003 d5098
977771,3953,600,0004 d5879
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه طلاBH
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه طلاBH
1353550012,0005 m172
2404057530,00015 m303
3444466160,0002 h843
44848760250,0008 h1694
55353874800,0001 d2935
658581,0051,200,0001 d2936
764641,1562,000,0002 d4157
870701,3292,800,0003 d5098
977771,3953,600,0004 d5879
محدودهنوع آسیب
3x311 کاشی1 sیک هدفزمینی و هوایی
2 3 4 5 6 7 8
1122333