برج بمب

برج‌های بمب، نیروهای نزدیک را بمباران می‌کنند و زمانی که تخریب شوند با یک انفجار بزرگ منفجر می‌شوند! نیروهای ستیزه‌گر نزدیک، پاکسازی می‌شوند!

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

سطح 10

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه طلاTH
12426.4150 [ 2.75 کاشی ]650800,0001 d2938
22830.8180 [ 2.75 کاشی ]7001,200,0001 d 12 h3608
33235.2220 [ 2.75 کاشی ]7501,800,0002 d4159
44044260 [ 2.75 کاشی ]8502,600,0003 d 12 h54910
54852.8300 [ 2.75 کاشی ]1,0503,500,0004 d 6 h60511
65661.6350 [ 2.75 کاشی ]1,3005,000,0006 d 6 h73411
76470.4400 [ 2.75 کاشی ]1,6007,000,0009 d 18 h91712
87279.2450 [ 2.75 کاشی ]1,90011,000,00012 d101813
98492.4500 [ 2.75 کاشی ]2,30017,500,00017 d121114
1094103.4550 [ 2.75 کاشی ]2,50020,000,00018 d124715
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه طلاTH
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه طلاTH
12426.4150 [ 2.75 کاشی ]650800,0001 d2938
22830.8180 [ 2.75 کاشی ]7001,200,0001 d 12 h3608
33235.2220 [ 2.75 کاشی ]7501,800,0002 d4159
44044260 [ 2.75 کاشی ]8502,600,0003 d 12 h54910
54852.8300 [ 2.75 کاشی ]1,0503,500,0004 d 6 h60511
65661.6350 [ 2.75 کاشی ]1,3005,000,0006 d 6 h73411
76470.4400 [ 2.75 کاشی ]1,6007,000,0009 d 18 h91712
87279.2450 [ 2.75 کاشی ]1,90011,000,00012 d101813
98492.4500 [ 2.75 کاشی ]2,30017,500,00017 d121114
1094103.4550 [ 2.75 کاشی ]2,50020,000,00018 d124715
محدودهنوع آسیب
3x36 کاشی1.1 sانفجار منطقهزمینی
8 9 10 11 12 13 14
1122222