توپ

دفاع زمینی نمادین، مقاوم و ماندگار. این سلاح کلاسیک، همیشه استاد سازنده را کمی احساساتی می‌کند.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحانفجار منطقهتحمل ضربه طلاBH
15050010,0001 m71
25557520,0005 m173
36166150,0002 h843
467760200,0008 h1694
574874600,0001 d2935
6811,0051,000,0001 d2936
7891,1561,800,0002 d4157
8981,3292,500,0003 d5098
91081,3953,300,0004 d5879
سطحانفجار منطقهتحمل ضربه طلاBH
سطح
سطحانفجار منطقهتحمل ضربه طلاBH
15050010,0001 m71
25557520,0005 m173
36166150,0002 h843
467760200,0008 h1694
574874600,0001 d2935
6811,0051,000,0001 d2936
7891,1561,800,0002 d4157
8981,3292,500,0003 d5098
91081,3953,300,0004 d5879
محدودهنوع آسیب
3x39 کاشی0.8 sیک هدفزمینی
1 2 3 4 5 6 7 8
11222223