توپ

دفاع زمینی نمادین، مقاوم و ماندگار. این سلاح کلاسیک، همیشه استاد سازنده را کمی احساساتی می‌کند.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

سطح 10

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحانفجار منطقهتحمل ضربه طلاBH
15650010,0001 m71
26257520,0005 m173
36866050,0002 h843
475760200,0008 h1694
582875600,0001 d2935
6901,0501,000,0002 d4156
7991,2501,800,0004 d5877
81091,4502,500,0006 d7208
91201,6503,300,0008 d8319
101321,8504,500,0009 d88110
سطحانفجار منطقهتحمل ضربه طلاBH
سطح
سطحانفجار منطقهتحمل ضربه طلاBH
15650010,0001 m71
26257520,0005 m173
36866050,0002 h843
475760200,0008 h1694
582875600,0001 d2935
6901,0501,000,0002 d4156
7991,2501,800,0004 d5877
81091,4502,500,0006 d7208
91201,6503,300,0008 d8319
101321,8504,500,0009 d88110
محدودهنوع آسیب
3x38.5 کاشی0.8 sیک هدفزمینی
1 2 3 4 5 6 7 8
11222233