بمب‌انداز هوایی

برای دفاع هوایی سنگین، بمب‌اندازهای هوایی کارساز هستند. تعداد نامحدودی بشکه‌ انفجاری را به آسمان پرتاب می‌کنند تا دشمنان پرنده را نابود کنند!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرCHDH
12256752,3006,000هیچکدام031
22507502,55012,000هیچکدام042
32758252,70024,000هیچکدام063
43009002,95039,000هیچکدام084
53259753,20065,000??105
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرCHDH
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرCHDH
12256752,3006,000هیچکدام031
22507502,55012,000هیچکدام042
32758252,70024,000هیچکدام063
43009002,95039,000هیچکدام084
53259753,20065,000??105
محدودهنوع آسیب
2x28.5 کاشی3 sانفجار منطقههوایی