دفاع هوایی

این برج ضدهوایی برای دشمنان پرنده مرگبار است، اما نمی‌تواند دشمنان روی زمین را هدف قرار دهد. برای حداکثر پوشش‌دهی ممکن فضای هوایی، آن را هوشمندانه جاگذاری کنید.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرCHDH
12603901,4003,500هیچکدام011
22904351,5007,000هیچکدام022
33204801,60014,000هیچکدام043
43505251,70024,000هیچکدام064
54006001,80040,000??95
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرCHDH
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرCHDH
12603901,4003,500هیچکدام011
22904351,5007,000هیچکدام022
33204801,60014,000هیچکدام043
43505251,70024,000هیچکدام064
54006001,80040,000??95
محدودهنوع آسیب
2x210 کاشی1.5 sیک هدفهوایی