کمان انفجار

کمان انفجار بالاخره به یک سؤال قدیمی پاسخ قطعی می‌دهد: تیرهایی به اندازه تنه درخت چقدر خطرناک هستند؟ بی‌شک بسیار خطرناک هستند.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرCHDH
11706804,80020,000هیچکدام061
21907605,40040,000هیچکدام072
32108406,00080,000هیچکدام083
42309206,600133,000هیچکدام094
52501,0007,200205,000??105
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرCHDH
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرCHDH
11706804,80020,000هیچکدام061
21907605,40040,000هیچکدام072
32108406,00080,000هیچکدام083
42309206,600133,000هیچکدام094
52501,0007,200205,000??105
محدودهنوع آسیب
4x43.5 - 14 کاشی4 sانفجار منطقهزمینی و هوایی