برج بمب

برج‌های بمب، نیروهای زمینی نزدیک را بمباران می‌کنند و وقتی تخریب شوند با یک انفجار بزرگ منفجر می‌شوند! بهتر است نیروهای جنگنده فاصله بگیرند!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه اکسیرCHDH
16571.5300 [ 2.75 کاشی ]2,0004,500هیچکدام021
28088350 [ 2.75 کاشی ]2,2509,000هیچکدام032
395104.5400 [ 2.75 کاشی ]2,50018,000هیچکدام053
4110121450 [ 2.75 کاشی ]2,75030,000هیچکدام074
5125137.5500 [ 2.75 کاشی ]3,00050,000??95
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه اکسیرCHDH
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه اکسیرCHDH
16571.5300 [ 2.75 کاشی ]2,0004,500هیچکدام021
28088350 [ 2.75 کاشی ]2,2509,000هیچکدام032
395104.5400 [ 2.75 کاشی ]2,50018,000هیچکدام053
4110121450 [ 2.75 کاشی ]2,75030,000هیچکدام074
5125137.5500 [ 2.75 کاشی ]3,00050,000??95
محدودهنوع آسیب
2x25 کاشی1.1 sانفجار منطقهزمینی