سنگ‌شکن

سنگ‌شکن واقعاً روی محدوده شخصی خود حساس است. این سنگ بزرگ واحدهای زمینی را با ضربه‌های قدرتمندش خرد می‌کند!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرCHDH
11505252,3004,000هیچکدام041
2175612.52,5508,000هیچکدام052
32007002,70016,000هیچکدام063
4225787.52,95027,000هیچکدام084
52508753,20045,000??105
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرCHDH
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرCHDH
11505252,3004,000هیچکدام041
2175612.52,5508,000هیچکدام052
32007002,70016,000هیچکدام063
4225787.52,95027,000هیچکدام084
52508753,20045,000??105
محدودهنوع آسیب
2x21.7 کاشی3.5 sانفجار منطقهزمینی