توپ غول‌آسا

هیچ چیز نمی‌تواند راه «توپ غول‌آسا» را سد کند. با توپ‌هایی به بزرگی ماموت، همه چیز را منهدم می‌کند و به پیش می‌رود، پیش‌تر و پیش‌تر...

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرCHDH
1804003,70010,000هیچکدام051
2904503,90020,000هیچکدام062
31005004,10040,000هیچکدام073
41105504,30063,000هیچکدام084
51206004,500105,000??105
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرCHDH
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرCHDH
1804003,70010,000هیچکدام051
2904503,90020,000هیچکدام062
31005004,10040,000هیچکدام073
41105504,30063,000هیچکدام084
51206004,500105,000??105
محدودهنوع آسیب
3x310 کاشی5 sیک هدفزمینی