برج جهنمی

برج جهنمی که قاتل همه نیروهای بزرگ است، می‌تواند آسیبی مرگبار به واحدهایی تحمیل کند که روی آنها تمرکز می‌کند.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرCHDH
1200 • 500 • 2,00025.6 • 64 • 2563,60015,000هیچکدام061
2230 • 575 • 2,30029.44 • 73.6 • 294.44,00030,000هیچکدام072
3260 • 650 • 2,60033.28 • 83.2 • 332.84,40060,000هیچکدام083
4310 • 775 • 2,90039.68 • 99.2 • 371.24,80093,000هیچکدام094
5350 • 875 • 3,20044.8 • 112 • 409.65,200155,000??105
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرCHDH
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرCHDH
1200 • 500 • 2,00025.6 • 64 • 2563,60015,000هیچکدام061
2230 • 575 • 2,30029.44 • 73.6 • 294.44,00030,000هیچکدام072
3260 • 650 • 2,60033.28 • 83.2 • 332.84,40060,000هیچکدام083
4310 • 775 • 2,90039.68 • 99.2 • 371.24,80093,000هیچکدام094
5350 • 875 • 3,20044.8 • 112 • 409.65,200155,000??105
محدودهنوع آسیب
3x39 کاشی0.128 sیک هدفزمینی و هوایی