خمپاره‌انداز چندتایی

با شلیک‌های دوربرد، متعدد و با دامنه زیاد، شانس برخورد با هدف را به حداکثر می‌رساند!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحانفجار منطقهتحمل ضربه اکسیرCHDH
1801,7005,000هیچکدام021
2951,90010,000هیچکدام032
31102,10020,000هیچکدام053
41252,30033,000هیچکدام074
51402,50055,000??95
سطحانفجار منطقهتحمل ضربه اکسیرCHDH
سطح
سطحانفجار منطقهتحمل ضربه اکسیرCHDH
1801,7005,000هیچکدام021
2951,90010,000هیچکدام032
31102,10020,000هیچکدام053
41252,30033,000هیچکدام074
51402,50055,000??95
محدودهنوع آسیب
2x23 - 10 کاشی4x 5 sانفجار منطقهزمینی