موشک‌های سریع

این دسته پر از موشک در مقایسه با دفاع هوایی دارای دامنه کوتاه‌تری است، اما با ضربه‌های ماهرانه‌اش آن را جبران می‌کند.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرCHDH
12601431,4005,500هیچکدام041
23001651,50011,000هیچکدام052
33401871,60022,000هیچکدام063
43802091,70036,000هیچکدام084
54202311,90060,000??105
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرCHDH
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرCHDH
12601431,4005,500هیچکدام041
23001651,50011,000هیچکدام052
33401871,60022,000هیچکدام063
43802091,70036,000هیچکدام084
54202311,90060,000??105
محدودهنوع آسیب
2x27 کاشی5x 0.55 sیک هدفهوایی