برج اَبَر جادوگر

قدرت برق اَبَر جادوگرها به‌طور شوکه‌کننده‌ای در‌برابر دسته‌های انبوه مهاجمان قدرتمند است، چون به هر کسی که نزدیک به هدف اولیه باشد برخورد می‌کند.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتعداد هدف‌هاتحمل ضربه اکسیرCHDH
160120101,8006,500هیچکدام031
270140102,10013,000هیچکدام042
380160102,40026,000هیچکدام063
490180102,70042,000هیچکدام084
5100200103,00070,000??105
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتعداد هدف‌هاتحمل ضربه اکسیرCHDH
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتعداد هدف‌هاتحمل ضربه اکسیرCHDH
160120101,8006,500هیچکدام031
270140102,10013,000هیچکدام042
380160102,40026,000هیچکدام063
490180102,70042,000هیچکدام084
5100200103,00070,000??105
محدودهنوع آسیب
2x25.5 کاشی2 sیک هدفزمینی و هوایی