سنگ‌شکن

سنگ‌شکن واقعاً روی محدوده شخصیش حساس است. این سنگ بزرگ واحدهای زمینی را با ضربه‌های قدرتمندش خورد می‌کند!

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحانفجار منطقهتحمل ضربه طلاBH
15001,000120,0002 h843
25501,150180,0005 h1343
36051,323220,00012 h2074
46661,521350,0001 d2934
57331,7491,200,0002 d4155
68062,0111,500,0003 d5096
78872,3132,400,0003 d5097
89762,6603,400,0004 d5878
91,0742,7934,400,0005 d6579
سطحانفجار منطقهتحمل ضربه طلاBH
سطح
سطحانفجار منطقهتحمل ضربه طلاBH
15001,000120,0002 h843
25501,150180,0005 h1343
36051,323220,00012 h2074
46661,521350,0001 d2934
57331,7491,200,0002 d4155
68062,0111,500,0003 d5096
78872,3132,400,0003 d5097
89762,6603,400,0004 d5878
91,0742,7934,400,0005 d6579
محدودهنوع آسیب
3x32.3 کاشی3.5 sانفجار منطقهزمینی
3 4 5 6 7 8
111222