سنگ‌شکن

سنگ‌شکن واقعاً روی محدوده شخصیش حساس است. این سنگ بزرگ واحدهای زمینی را با ضربه‌های قدرتمندش خورد می‌کند!

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

سطح 10

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحانفجار منطقهتحمل ضربه طلاBH
14401,000120,0002 h843
24841,100180,0005 h1343
35321,250220,00012 h2073
45861,400350,0001 d2934
56441,6001,200,0002 d4155
67091,8501,500,0004 d5876
77792,1002,400,0006 d7207
88572,3503,400,0008 d8318
99432,6004,400,00010 d9299
101,0372,9005,400,00012 d101810
سطحانفجار منطقهتحمل ضربه طلاBH
سطح
سطحانفجار منطقهتحمل ضربه طلاBH
14401,000120,0002 h843
24841,100180,0005 h1343
35321,250220,00012 h2073
45861,400350,0001 d2934
56441,6001,200,0002 d4155
67091,8501,500,0004 d5876
77792,1002,400,0006 d7207
88572,3503,400,0008 d8318
99432,6004,400,00010 d9299
101,0372,9005,400,00012 d101810
محدودهنوع آسیب
3x32.3 کاشی3.5 sانفجار منطقهزمینی
3 4 5 6 7 8
111222