توپ غول‌آسا

هیچ چیز نمی‌تواند راه «توپ غول‌آسا» را سد کند. با توپ‌هایی به بزرگی ماموت، همه چیز را منهدم می‌کند و به پیش می‌رود، پیش‌تر و پیش‌تر...

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحانفجار منطقهتحمل ضربه طلاBH
11257002,000,00012 h2077
21388052,100,0001 d2937
31529262,200,0001 d2937
41671,0652,300,0002 d4157
51841,2252,400,0002 d4157
62021,4092,500,0003 d5097
72221,6202,700,0004 d5877
82441,8633,800,0005 d6578
92681,9564,700,0005 d6579
سطحانفجار منطقهتحمل ضربه طلاBH
سطح
سطحانفجار منطقهتحمل ضربه طلاBH
11257002,000,00012 h2077
21388052,100,0001 d2937
31529262,200,0001 d2937
41671,0652,300,0002 d4157
51841,2252,400,0002 d4157
62021,4092,500,0003 d5097
72221,6202,700,0004 d5877
82441,8633,800,0005 d6578
92681,9564,700,0005 d6579
محدودهنوع آسیب
3x39 کاشی5 sیک هدفزمینی
7 8
11