پست نگهبانی

نیروهایت را اسکان بده تا در وقت دفاع همکاری کنند! این جماعت هیجان‌زده، دشمن را کند می‌کنند.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحتحمل ضربه نیروهای دفاعیسطح نیروطلاBH
130022200,0004 h1204
234524240,0008 h1694
339736280,00012 h2074
445738320,0001 d2934
55264101,000,0002 d4155
66054121,400,0002 d4156
76965142,300,0003 d5097
88005163,200,0004 d5878
98405184,100,0005 d6579
سطحتحمل ضربه نیروهای دفاعیسطح نیروطلاBH
سطح
سطحتحمل ضربه نیروهای دفاعیسطح نیروطلاBH
130022200,0004 h1204
234524240,0008 h1694
339736280,00012 h2074
445738320,0001 d2934
55264101,000,0002 d4155
66054121,400,0002 d4156
76965142,300,0003 d5097
88005163,200,0004 d5878
98405184,100,0005 d6579
4 5 6 7 8
11111