نگهبان بزرگ

نگهبان بزرگ

نگهبان بزرگ یک متخصص فنون جنگی با سابقه است که صاحب یک چوبدست و یک کتاب جادویی است. نیروهای که به دهکده‌های دشمن حمله یا از دهکده شما محافظت می‌کنند را سرسخت می‌کند.

سطح 1

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحتحمل ضربه اکسیرTH
12501,000,000هیچکدام011
سطحتحمل ضربه اکسیرTH
سطح
سطحتحمل ضربه اکسیرTH
12501,000,000هیچکدام011
نوع آسیب
3x3یک هدف
11 12 13 14
1111