مگا تسلا

وقتی تسلا بزرگ می‌شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ ضربه قدرتمندش به مقاوم‌ترین واحدها هم آسیب شدیدی وارد می‌کند!

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحتعداد هدف‌هاانفجار منطقهتحمل ضربه طلاBH
124407003,000,0001 d2938
224848053,100,0001 d2938
325329263,200,0002 d4158
425861,0653,300,0002 d4158
526441,2253,400,0003 d5098
627091,4093,600,0003 d5098
727791,6203,800,0004 d5878
828571,8634,000,0005 d6578
929431,9564,800,0005 d6579
سطحتعداد هدف‌هاانفجار منطقهتحمل ضربه طلاBH
سطح
سطحتعداد هدف‌هاانفجار منطقهتحمل ضربه طلاBH
124407003,000,0001 d2938
224848053,100,0001 d2938
325329263,200,0002 d4158
425861,0653,300,0002 d4158
526441,2253,400,0003 d5098
627091,4093,600,0003 d5098
727791,6203,800,0004 d5878
828571,8634,000,0005 d6578
929431,9564,800,0005 d6579
محدودهنوع آسیب
3x37.5 کاشی4 sیک هدفزمینی و هوایی
8
1