تک‌سنگ

اولین آزمایش سازنده برای استفاده از اکسیر سیاه در یک ساختمان به چیز واقعاً ترسناکی منجر شد. هرچه هدف تک‌سنگ قوی‌تر باشد، آسیب بیشتری وارد می‌کند. برای دفاع از دهکده‌تان عالی است، اما حمله کردن به آن کمی ترسناک است.

سطح 1

سطح 2

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب اضافه از حداکثر سلامت هدفآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیر سیاهTH
115014%2254,747300,00018 d124715
220015%3005,050360,00019 d128115
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب اضافه از حداکثر سلامت هدفآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیر سیاهTH
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب اضافه از حداکثر سلامت هدفآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیر سیاهTH
115014%2254,747300,00018 d124715
220015%3005,050360,00019 d128115
محدودهنوع آسیب
3x311 کاشی1.5 sیک هدفزمینی و هوایی