شلوغ‌انداز

شلوغ‌انداز یک دسته سنگ خیلی سنگین را که خوب به هم وصل نشده‌اند به سمت هر کسی که نزدیک‌تر است، پرتاب می‌کند. دسته‌سنگ با برخورد به هدف از هم می‌پاشد و به نیروهای عقبی آسیب اضافی وارد می‌کند.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه طلاTH
1140451.9292.9373003,60011,200,00011 d 6 h98513
2170548.76120.8183904,20012,800,00012 d 18 h104913
3190613.32139.4054504,80018,000,00018 d124714
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه طلاTH
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه طلاTH
1140451.9292.9373003,60011,200,00011 d 6 h98513
2170548.76120.8183904,20012,800,00012 d 18 h104913
3190613.32139.4054504,80018,000,00018 d124714
محدودهنوع آسیب
3x33 - 10 کاشی3.228 sانفجار منطقهزمینی و هوایی
13 14
22