برج طلسم

برای سال‌های متمادی، جادوگرها به‌تنهایی جادو را به میدان نبرد می‌آوردند، هر‌بار یک گلوله آتش. حالا آنها روش کاملاً خودکاری را ایجاد کرده‌اند تا دهکده‌تان به‌روش‌های بیشتری بتواند به‌وسیله جادو با مهاجمان درگیر شود!

سطح 1

سطح 2

سطح 3

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحتحمل ضربه طلاTH
12,50014,000,00014 d109915
22,80016,000,00016 d117515
33,10018,000,00018 d124715
سطحتحمل ضربه طلاTH
سطح
سطحتحمل ضربه طلاTH
12,50014,000,00014 d109915
22,80016,000,00016 d117515
33,10018,000,00018 d124715
محدودهنوع آسیب
2x28 کاشییک هدف