تسلای مخفی

قسمتی برج و قسمتی تله: کاملاً شوکه‌کننده! با قدرت علم، دشمنان هوایی و زمینی را منهدم می‌کند!

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحانفجار منطقهتحمل ضربه طلاBH
12530050,00030 m423
228345100,0003 h1033
331397150,0005 h1343
434457280,00010 h1894
537526700,0001 d2935
6416051,300,0001 d2936
7456962,100,0002 d4157
8508003,100,0003 d5098
9558404,100,0004 d5879
سطحانفجار منطقهتحمل ضربه طلاBH
سطح
سطحانفجار منطقهتحمل ضربه طلاBH
12530050,00030 m423
228345100,0003 h1033
331397150,0005 h1343
434457280,00010 h1894
537526700,0001 d2935
6416051,300,0001 d2936
7456962,100,0002 d4157
8508003,100,0003 d5098
9558404,100,0004 d5879
محدودهشعاع ماشهنوع آسیب
2x27 کاشی6 کاشی0.6 sیک هدفزمینی و هوایی
3 4 5 6 7 8
111123