دیوار

دیوارها برای امن نگه داشتن دهکده و نگه داشتن دشمنان در خط آتش عالی هستند.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

سطح 10

سطح 11

سطح 12

سطح 13

سطح 14

سطح 15

سطح 16

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطح
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
سطحتحمل ضربه طلاTH
سطح
سطحتحمل ضربه طلاTH
130050هیچکدام02
25001,000هیچکدام02
37005,000هیچکدام03
490010,000هیچکدام04
51,40020,000هیچکدام05
62,00030,000هیچکدام06
72,50050,000هیچکدام07
83,00075,000هیچکدام08
93,500100,000هیچکدام09
104,000200,000هیچکدام09
115,000500,000هیچکدام010
127,0001,000,000هیچکدام011
139,0002,000,000هیچکدام012
1411,0004,000,000هیچکدام013
1512,5007,000,000هیچکدام014
1613,5008,000,000هیچکدام015
نوع آسیب
1x1یک هدف
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
255075100125175225250275300300300325