دیوار

دیوارها برای امن نگه داشتن دهکده و نگه داشتن دشمنان در خط آتش عالی هستند.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحتحمل ضربه طلاBH
11,3004,000هیچکدام02
21,6002,000 x5هیچکدام03
31,92020,000 x5هیچکدام03
42,30460,000 x5هیچکدام04
52,764160,000 x5هیچکدام05
63,316240,000 x5هیچکدام06
73,980400,000 x5هیچکدام07
84,776600,000 x5هیچکدام08
95,014800,000 x5??9
سطحتحمل ضربه طلاBH
سطح
سطحتحمل ضربه طلاBH
11,3004,000هیچکدام02
21,6002,000 x5هیچکدام03
31,92020,000 x5هیچکدام03
42,30460,000 x5هیچکدام04
52,764160,000 x5هیچکدام05
63,316240,000 x5هیچکدام06
73,980400,000 x5هیچکدام07
84,776600,000 x5هیچکدام08
95,014800,000 x5??9
نوع آسیب
1x1یک هدف
2 3 4 5 6 7 8
205075100120140160