ارابه غنیمت

مهاجمان مقداری غنیمت به جا گذاشتند، مطمئن شوید پس از هر دفاع آن را جمع می‌کنید!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطح
1هیچکدام0
2x2