کلبه B.O.B

B.O.B کاملاً یک سازنده عادی است که در میان ما زندگی می‌کند. قطعاً او ربات تحت کنترل از پایگاه سازنده نیست.

سطح 1

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحتحمل ضربه TH
1250هیچکدام01
2x2