تالار پایتخت

قلب پایتخت! ارتقاء دهید تا قفل مناطق جدید و دیگر ارتقاءهای ساختمان در قله پایتخت باز شود.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

سطح 10

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیرDH
10010,00025,000هیچکدام00
28064014,00050,000هیچکدام01
310080018,00075,000هیچکدام02
412096022,000100,000هیچکدام03
51401,12025,000150,000هیچکدام04
61601,28028,000200,000هیچکدام05
71901,52031,000400,000هیچکدام06
82201,76034,000600,000هیچکدام07
92502,00037,000800,000هیچکدام08
102802,24040,0001,000,000??9
محدوده
6x615 کاشی