تالار منطقه

اهالی دهکده و سازنده بزرگ از اینجا مراقب این منطقه هستند. ارتقاء دهید تا قفل دیگر ارتقاء‌های ساختمان در این منطقه باز شود.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحتحمل ضربه اکسیر
16,00012,500هیچکدام0
27,00025,000هیچکدام0
38,00075,000هیچکدام0
49,000150,000هیچکدام0
510,000300,000??
4x4