پایگاه O.T.T.O

خانه O.T.T.O و ساختمان اصلی صحنه دوم. ممکن است ربات‌های چابک دیگری داشته باشد.
جایزه از بین بردن پایگاه O.T.T.O در حملات یک ستاره اضافی است.

واحدهای تولید شده: پرشور

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

سطح 10

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحتحمل ضربه واحدهای تولید شدهطلاBH
165020هیچکدام06
280021,000,0001 d2936
397521,250,0002 d4156
41,15031,500,0003 d5096
51,35031,750,0004 d5876
61,60032,000,0005 d6576
71,85043,000,0007 d7777
82,15044,000,0009 d8818
92,45045,000,00010 d9299
102,75056,000,00011 d97410
4x4