تالار سازنده

خانه استاد سازنده و هدف اصلی در نبرد.
از بین بردن تالار سازنده باعث اعطای یک ستاره در حمله‌ها می‌شود. از بین بردن 50 درصد از ساختمان‌ها در یک مرحله، ستاره دوم را برای شما به ارمغان می آورد، درحالی‌که تخریب 100 درصد، سه ستاره را برای صحنه به ارمغان می‌آورد. تالار سازنده را ارتقا دهید تا قفل نیروها و ساختمان‌های پیشرفته را باز کنید!

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

سطح 10

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحگنجایش مخزن: گنجایش مخزن: تحمل ضربه طلا
150,00050,0006500هیچکدام0
275,00075,0008003,5005 s2
3100,000100,00097530,0001 h60
4150,000150,0001,150200,0001 d293
5900,000900,0001,350400,0002 d415
6900,000900,0001,6001,200,0003 d509
71,100,0001,100,0001,8501,800,0004 d587
81,300,0001,300,0002,1502,800,0005 d657
91,500,0001,500,0002,4503,800,0006 d720
101,500,0001,500,0002,7504,800,0007 d777
سطحگنجایش مخزن: گنجایش مخزن: تحمل ضربه طلا
سطح
سطحگنجایش مخزن: گنجایش مخزن: تحمل ضربه طلا
150,00050,0006500هیچکدام0
275,00075,0008003,5005 s2
3100,000100,00097530,0001 h60
4150,000150,0001,150200,0001 d293
5900,000900,0001,350400,0002 d415
6900,000900,0001,6001,200,0003 d509
71,100,0001,100,0001,8501,800,0004 d587
81,300,0001,300,0002,1502,800,0005 d657
91,500,0001,500,0002,4503,800,0006 d720
101,500,0001,500,0002,7504,800,0007 d777
4x4