کلبه سازنده

هیچ کاری بدون سازندگان انجام نمی‌شود! شما می‌توانید سازندگان بیشتری را برای شروع چندین پروژه ساخت‌وساز یا برای سرعت بخشیدن به کار آنها با استفاده از جواهرهای سبز به کار بگیرید.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه نیروهای دفاعیسطح نیروجواهرTH
100250000هیچکدام01
280321,000118,000,0009 d 12 h90514
3100401,3001210,000,00011 d 12 h99614
4120481,6001312,000,00013 d 6 h106914
5135541,8001417,000,00014 d 6 h110915
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه نیروهای دفاعیسطح نیروجواهرTH
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه نیروهای دفاعیسطح نیروجواهرTH
100250000هیچکدام01
280321,000118,000,0009 d 12 h90514
3100401,3001210,000,00011 d 12 h99614
4120481,6001312,000,00013 d 6 h106914
5135541,8001417,000,00014 d 6 h110915
2345
250 جواهر500 جواهر1,000 جواهر2,000 جواهر
نگهبانیمحدوده
2x27 کاشی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
555555555555555