برج ساعت

برج ساعت به رخدادها در دهکده‌تان سرعت می‌بخشد! جمع‌آوری منابع، پژوهش و ساخت‌و‌ساز را تسریع کنید.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

سطح 10

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحتحمل ضربه طلاBH
1650150,0002 h844
2800180,0003 h1034
3975220,0004 h1204
41,150300,0006 h1464
51,350700,00012 h2075
61,6001,200,0001 d2936
71,8501,700,0002 d4157
82,1502,200,0003 d5098
92,4502,700,0004 d5879
102,7503,700,0005 d65710
4x4
4 5 6 7 8
11111