مخزن اکسیر سیاه

قدرت اکسیر سیاه را نمی شد در یک خمره عادی اکسیر جمع کرد. از آنجایی که سه برابر قدرتمندتر بود، مجبور شدیم یک مخزن مکعبی شکل اختراع کنیم!

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحگنجایش مخزن: تحمل ضربه اکسیرTH
110,0002,000500,0008 h1697
217,5002,200750,00016 h2407
340,0002,4001,000,0001 d2938
475,0002,6001,500,0001 d 12 h3608
5140,0002,9002,000,0002 d4159
6180,0003,2003,000,0003 d5099
7220,0003,5006,000,0005 d65712
8280,0003,8009,000,00010 d92913
سطحگنجایش مخزن: تحمل ضربه اکسیرTH
سطح
سطحگنجایش مخزن: تحمل ضربه اکسیرTH
110,0002,000500,0008 h1697
217,5002,200750,00016 h2407
340,0002,4001,000,0001 d2938
475,0002,6001,500,0001 d 12 h3608
5140,0002,9002,000,0002 d4159
6180,0003,2003,000,0003 d5099
7220,0003,5006,000,0005 d65712
8280,0003,8009,000,00010 d92913
3x3
7 8 9 10 11 12 13
1111111