مخزن اکسیر سیاه

قدرت اکسیر سیاه را نمی شد در یک خمره عادی اکسیر جمع کرد. از آنجایی که سه برابر قدرتمندتر بود، مجبور شدیم یک مخزن مکعبی شکل اختراع کنیم!

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

سطح 10

سطح 11

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحگنجایش مخزن: تحمل ضربه اکسیرTH
110,0002,000250,0008 h1697
217,5002,200500,00016 h2407
340,0002,4001,000,0001 d2938
475,0002,6001,500,0001 d 12 h3608
5140,0002,9002,000,0002 d 12 h4649
6180,0003,2003,000,0002 d 12 h4649
7220,0003,5003,800,0003 d 12 h54912
8280,0003,8005,400,0006 d72013
9330,0004,1008,100,00012 d101814
10350,0004,30012,500,00012 d 12 h103915
11360,0004,50013,500,00015 d113816
3x3
7 8 9 10 11 12 13 14 15
111111111