دستگاه تقطیراکسیر

اکسیر از خطوط لی، که از زیر دهکده شما عبور می‌کنند، پمپاژ می‌شود. برای به حداکثر رساندن تولید اکسیر، دستگاه‌های تقطیر اکسیر را ارتقا دهید.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

سطح 10

سطح 11

سطح 12

سطح 13

سطح 14

سطح 15

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحتحمل ضربه اکسیر میزان تولید در هر ساعتطلاTH
140020015010 s31
24404003001 m72
34806007004 m152
45208001,40010 m242
55601,0003,00040 m483
66001,3007,0003 h1033
76401,60014,0006 h1464
86801,90028,0008 h1694
97202,20056,00010 h1895
107802,80075,00012 h2075
118603,500100,00016 h2407
129604,200200,00020 h2688
131,0804,900400,0001 d 16 h37910
141,1805,600800,0003 d 8 h53611
151,2806,3001,200,0006 d72012
سطحتحمل ضربه اکسیر میزان تولید در هر ساعتطلاTH
سطح
سطحتحمل ضربه اکسیر میزان تولید در هر ساعتطلاTH
140020015010 s31
24404003001 m72
34806007004 m152
45208001,40010 m242
55601,0003,00040 m483
66001,3007,0003 h1033
76401,60014,0006 h1464
86801,90028,0008 h1694
97202,20056,00010 h1895
107802,80075,00012 h2075
118603,500100,00016 h2407
129604,200200,00020 h2688
131,0804,900400,0001 d 16 h37910
141,1805,600800,0003 d 8 h53611
151,2806,3001,200,0006 d72012
3x3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
12345666777777