مخزن اکسیر

این مخزن‌ها شامل اکسیر پمپاژ شده از زیر زمین هستند. برای افزایش حداکثر میزان اکسیری که می‌توانید ذخیره کنید، آنها را ارتقا دهید.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

سطح 10

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحگنجایش مخزن: تحمل ضربه طلاBH
170,00065020,00030 m423
2150,00080080,0001 h603
3250,000975200,0003 h1033
4350,0001,150300,0006 h1464
5600,0001,350600,00012 h2075
6800,0001,6001,000,0001 d2936
71,200,0001,8501,500,0002 d4157
81,600,0002,1502,000,0003 d5098
92,000,0002,4502,500,0004 d5879
102,500,0002,7503,200,0005 d65710
3x3
3 4 5 6 7 8
111222