معدن جواهر

معدن‌های جواهر به گنجینه کمیابی از این منابع بسیار ارزشمند دسترسی دارند! استخراج جواهر کاری کُند و دشوار است.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحتحمل ضربه جواهر نرخ تولید در روزاکسیرBH
13002.16120,0001 h603
23452.4180,0002 h843
33972.64240,0006 h1463
44572.88450,0008 h1694
55263.121,000,00010 h1895
66053.361,500,00012 h2076
76963.842,500,0001 d2937
88004.323,500,0002 d4158
98404.84,500,0003 d5099
سطحتحمل ضربه جواهر نرخ تولید در روزاکسیرBH
سطح
سطحتحمل ضربه جواهر نرخ تولید در روزاکسیرBH
13002.16120,0001 h603
23452.4180,0002 h843
33972.64240,0006 h1463
44572.88450,0008 h1694
55263.121,000,00010 h1895
66053.361,500,00012 h2076
76963.842,500,0001 d2937
88004.323,500,0002 d4158
98404.84,500,0003 d5099
3x3
3 4 5 6 7 8
111111