طلسم شبیه‌سازی

سطح 5 کارخانه طلسم ضروری است

این طلسم را در یک آن به یک ارتش تبدیل کنید!
طلسم‌های شبیه‌ساز حلقه‌ای شبیه‌ساز را ایجاد می‌کنند که باعث می‌شود یک نمونه مشابه ولی با عمر محدود از نیروهایی که واردش می‌شوند ایجاد شود. این حلقه حداکثر تا فضای مورد اشغال نیروها پخش می‌شود.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحظرفیت فنر مدت طلسم ثانیهاکسیراکسیرآزمایشگاه
11830 s1828,000هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
22130 s1829,5002,500,0002 d4158
32430 s1831,0004,000,0004 d5878
42730 s1832,5006,000,0005 d 12 h6899
53030 s1834,0008,000,00010 d9299
63430 s1835,50012,000,00015 d113811
73830 s1837,00016,500,00016 d 12 h119312
سطحظرفیت فنر مدت طلسم ثانیهاکسیراکسیرآزمایشگاه
سطح
سطحظرفیت فنر مدت طلسم ثانیهاکسیراکسیرآزمایشگاه
11830 s1828,000هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
22130 s1829,5002,500,0002 d4158
32430 s1831,0004,000,0004 d5878
42730 s1832,5006,000,0005 d 12 h6899
53030 s1834,0008,000,00010 d9299
63430 s1835,50012,000,00015 d113811
73830 s1837,00016,500,00016 d 12 h119312
زمان آموزش محدودههدف‌ها
9 m • 4 m 30 s • 3 m • 2 m 15 s7 کاشی3زمینی و هوایی