طلسم خشم

سطح 3 کارخانه طلسم ضروری است

برای بزرگ‌تر، سریع‌تر و قوی‌تر کردن واحدها، آنها را خشمگین کنید!
برای ایجاد یک حلقه خشم، این را رها کنید! واحدهای شما در زمانی که در این حلقه هستند، سرعت و قدرت به دست می‌آورند.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحمدت طلسم ثانیهاکسیراکسیرآزمایشگاه
11820,000هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
21822,000400,00012 h2073
31824,000800,0001 d2934
41826,0001,600,0002 d4155
51828,0002,400,0004 d5876
61830,00011,000,00011 d 12 h99610
سطحمدت طلسم ثانیهاکسیراکسیرآزمایشگاه
سطح
سطحمدت طلسم ثانیهاکسیراکسیرآزمایشگاه
11820,000هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
21822,000400,00012 h2073
31824,000800,0001 d2934
41826,0001,600,0002 d4155
51828,0002,400,0004 d5876
61830,00011,000,00011 d 12 h99610
زمان آموزش محدودههدف‌ها
6 m • 3 m • 2 m • 1 m 30 s10 کاشی2زمینی و هوایی